Pomen zasebnega osnovnega šolstva

 

Dejstvo je, da mreža javnih osnovnih šol v Sloveniji dobro opravlja svoje poslanstvo. Vzroka ustanavljanja zasebnih šol ne gre iskati v kritiki vzpostavljenega sistema. Nekateri starši za svoje otroke izberejo zasebno šolo zaradi drugačnih vzgojnih in vsebinskih poudarkov ali drugačnih pedagoških pristopov, ki jih javne šole niti ne ponujajo niti ne omogočajo.

Slovenska ustava ter več pomembnih deklaracij in konvencij, katerih podpisnica je Slovenija, staršem daje pravico vzgajati svoje otroke na način, ki je skladen z njihovim življenjskim prepričanjem in filozofijo. Odbor za kulturo, znanost, šolstvo in medije pri Svetu Evrope državam članicam priporoča, da omogočijo načelo nevtralnosti države in pluralizma v nacionalnem izobraževalnem sistemu. Zasebno šolstvo se ne želi povzdigovati nad obstoječi javni sistem vzgoje in izobraževanja, temveč želi bogatiti ta prostor s svojimi poudarki in posebnostmi, ki so nekaterim staršem na lestvici vrednot in prepričanj zelo pomembne. Tako staršem omogoča izbiro in ustvarja pluralen šolski prostor.

Na zasebno šolstvo ne gledamo kot na od javnega šolstva ločeno konkurenčno entiteto. Oba skupaj namreč sestavljata javno šolsko mrežo, saj nagovarjata potrebe istega (šoloobveznega) otroka, zagotavlja enake oz. primerljive izobrazbene standarde s pomočjo v isti plačni sistem uvrščenih učiteljev. Med zasebnim in javnim šolstvom ni nobenih konfliktov in napetosti, drug drugemu ne ogrožata obstoja, kar dokazuje že več kot 25-letna tradicija, ko nekaj zasebnih gimnazij v ničemer ne ogroža javnega srednjega šolstva, pač pa se zasebne in javne gimnazije medsebojno bogatijo in v sodelovanju druga pri drugi zasledujejo dobre šolske prakse.